Klimaregnskab

Hvad er et klimaregnskab?

Et klimaregnskab er et regnskab over dine CO2 udledninger og alt den aktivitet man bruger i virksomhedens regi, som har påvirknin på CO2 udledningen. Klimaregnskabet for virksomheden omhandler rapportering af nøgletal inden for 3 scopes:

Scope 1: Direkte Emissioner

Scope 1 dækker direkte drivhusgasemissioner fra kilder, som virksomheden ejer eller kontrollerer direkte. Dette kan omfatte:
• Forbrænding af brændstoffer på virksomhedens egne anlæg.
• Udstødning fra virksomhedens egne køretøjer og udstyr.
• Kemiske processer på virksomhedens anlæg.

Scope 2: Indirekte Emissioner fra Energiproduktion

Scope 2 omfatter indirekte emissioner, der opstår som følge af den energi, virksomheden køber, men ikke producerer. Dette inkluderer:
• Elektricitet og varme, der købes udefra og forbruges af virksomheden.
• Indirekte emissioner fra produktionen af købt elektricitet og varme.

Scope 3: Andre Indirekte Emissioner

Scope 3 dækker alle andre indirekte emissioner, der stammer fra virksomhedens aktiviteter, men som ikke er omfattet af Scope 1 eller Scope 2. Dette kan være den mest komplekse og udfordrende del af klimaregnskabet og inkluderer:
• Leverandørkæde (indkøb og produktion af indkøbte varer og tjenesteydelser).
• Forretningsrejser og medarbejderpendling.
• Anvendelse og bortskaffelse af produkter (livscyklusaftryk).

Hvad er GHG Protokollen?

GHG Protocol står for Greenhouse Gas Protocol, og det er en globalt anerkendt standard og et værktøj til måling og rapportering af drivhusgasemissioner. GHG Protocol er udviklet af World Resources Institute (WRI) og World Business Council for Sustainable Development (WBCSD).


Formålet med GHG Protocol er at give en fælles ramme for organisationer, regeringer og virksomheder til at måle, rapportere og administrere deres drivhusgasemissioner på en ensartet og pålidelig måde. Dette gør det muligt for enheder at sammenligne og forstå deres indflydelse på klimaet og implementere strategier til at reducere emissioner.

Hvilke kategorier er der i scope 3?

1. Køb af varer og tjenester
• Indkøb af kontorartikler, mad til kantinen, varer der skal sælges til slutbrugere eller materialer til produktion som fx. træ.
• Indkøb af datalagring, rengøringstjenester og andre tjenester.

2. Kapitalgoder
• Køb af udstyr, maskiner, bygninger, faciliteter og køretøjer, der bruges til at fremstille varer eller levere en service.

3. Brændstof- og energirelaterede aktiviteter
• Udvinding af kul
• Raffinering af benzin
• Transmission og distribution af naturgas
• Produktion af købt el

4. Upstream transport og distribution
• Alle indkøbte transport- og distributionsydelser.
• Transport af indkøbte varer fra 1. leds leverandører.

5. Affald
• Affald, der genereres i den daglige drift, såsom organisk affald, almindeligt affald, plast mv. Herudover omfatter udledning fra behandling, der vedrører om affald bliver genanvendt, forbrændes eller deponeres.
• Spildevand fra driften.

6. Forretningsrejse
• Afstand tilbagelagt af medarbejdere i forskellige transportmidler såsom fly, taxa, tog osv. til forretningsformål.

7. Medarbejderpendling
• Medarbejdernes tilbagelagte afstand mellem arbejde og hjem på cykel, offentlig transport, bil mm.

8. Upstream-leasede aktiver
• Lejede kontorpladser eller leasede firmabiler.

9. Downstream transport og distribution
• Pendling af kunder til og fra de rapporterende virksomheders butikker.
• Last mile levering købt af kunder.

10. Behandling af solgte produkter
• Forarbejdning af glas (mellemprodukt) til fremstilling af vinflasker (slutprodukt).

11. Brug af solgte produkter
• Elforbrug af solgt elektronik over deres forventede levetid.
• Brændstofforbrug af solgte køretøjer over deres forventede levetid.

12. Slutbehandling af solgte produkter

• Slutbehandling af produktet fx. glasbeholderen genbruges, hvorimod plastik etiketten går til forbrænding.

13. Downstream-leasede aktiver

• Energiforbrug i bygninger udlejet til andre virksomheder.
• Brændstofforbrug af køretøjer leaset til andre virksomheder.

14. Franchising
• Franchisegiveren, den organisation, der udsteder licensen, bør rapportere Scope 1 og Scope 2 udledninger fra franchisetagere.

15. Investeringer
• Hvis virksomheden har investeret 10 % i en virksomhed, er denne virksomhed ansvarlig for 10 % af virksomhedens udledning.
• Finansielle institutioner skal desuden inkludere udledninger fra kommercielle lån, realkreditlån, projektfinansiering mv.

Hvad koster et klimaregnskab scope 1, 2 og (3)?

Det skal være rimeligt at være en mindre virksomhed og ikke betale kassen for sådan en rapport.

Derfor takseres prisen efter det organisatoriske omfang, kompleksitet i værdikæden og hvor mange ansatte, der er og starter fra kr. 9.900.- + moms og opefter for Klimaregnskabet (Scope 1 og 2 samt udvalgte kategorier fra scope 3).